‘ANIMULA VAGULA BLANDULA’… CESARZ HADRIAN I JEGO DUSZYCZKA-WĘDROWNICZKA

Marek Kuryłowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2017.17.4.03

Abstrakt


Artykuł zawiera przegląd przekładów i komentarzy do znanego wiersza cesarza Hadriana Animula vagula blandula, jakie znajdują się w literaturze opublikowanej w języku polskim (A. Birley, A. Krawczuk, K. Morawski, J. German, Z. Kubiak, G. Morcinek). Są to jednocześnie literackie ścieżki omawianego wierszyka, wywołującego nadal wiele różnorodnych skojarzeń i ponadczasowych refleksji nad cesarzem – człowiekiem i jego duszyczką – wędrowniczką.


Słowa kluczowe


Hadrian; animula; duszyczka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amielańczyk K., ‘Crimina legitima’ w rzymskim prawie publicznym, Lublin 2013

Amielańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006

Amielańczyk K., Zmierzch ‘ius vitae necisque’ (z badań nad prawodawstwem karnym cesarza Hadriana), «Annales UMCS. Sectio G» 54-55/2007-2008, s. 7-24

Barnes T.D., Hadrian’s Fareweell to Life, «The Classical Quaterly», 18.2/1968, s. 384-386 Birley A., Hadrian. Cesarz niestrudzony (przełożył R. Wiśniewski), Warszawa 2002

Czermińska M., Topos duszyczki we współczesnej poezji polskiej, [w:] Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1992, s. 78-87

Darasz W.J., Antologia poezji angielskiej w wyborze i przekładzie (strona internetowa)

Dydyński T., Cesarz Hadrian. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1899

Dyjakowska M., ‘Crimen laesae maiestatis’. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce, Lublin 2010

Fontenelle, Rozmowy zmarłych, przełożył J. German, Warszawa 1961

Heska-Kwaśniewska K., Pisarski zakon. Biografa literacka Gustawa Morcinka, Opole 1988

Hollstein H., Ein Gedicht Hadrians, «Rheinisches Museum für Philologie» 71/1916, s. 406-414

Holzhausen J., Hadrians nous und seine ‘animula’ 143/2000, s. 96-109

Kęciek K., Starożytność wyklęta, Warszawa 2008

Klich A., Baster M., Kim był Gustaw Morcinek, «Wyborcza.pl Magazyn Katowice» z 29 grudnia 2004

Kłodziński K., Historyk prawa Teodor Dydyński (1836-1921) jako badacz cesarza Hadriana, [w:] ‘Antiquitate imbuti’. Uczeni dawnych ziem pruskich w badaniach nad starożytnością i epokami późniejszymi, Opole 2014

Kłodziński K., Wybrane dzieła Teodora Dydyńskiego jako przykład prekursorskich badań nad rzymskim prawem publicznym w Polsce «CPH» 64.2/2012, s. 403-422

Kodrębski J., Teodor Dydyński (1836-1921) «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki humanistyczno-społeczne» 59/1968, s. 135-149 Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1997

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat, Warszawa 1986

Krawczuk A., Kronika starożytnego Rzymu, Warszawa 1994

Kubiak Z., Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2003

Kuryłowicz M., D. 48,24: ‘De cadaveribus punitorum’. Prawo rzymskie o zwłokach osób skazanych za przestępstwa przeciwko państwu, [w:] ‘Salus rei publicae suprema lex’. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin 2007

Kuryłowicz M., ‘Scripta minora selecta’. Ausgewählte Schrifen zum römischen Recht, Lublin 2014

Kuryłowicz M., Swetoniusz, Caligula 38. Próba interpretacji w świetle rzymskiego prawa spadkowego, «Studia Prawnoustrojowe» 7/2007, s. 179-188

Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998

Morawski K., Dwaj cesarze rzymscy. Tyberyusz i Hadryan, Kraków 1893

Morawski K., Rzym, Portrety i szkice, Kraków 1921

Morcinek G., Listy z mojego Rzymu, Warszawa 1957

„Osoby” – Wybór, opracowanie i redakcja M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1984

Pasternak G., Najstarsza redakcja ‘Mirabilia Urbis Romae’ a odnowienie senatu na Kapitolu w 1143-1144 roku, «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne» 138/2011, s. 65-80

Piętka R., ‘Amfbolia’ jako problem przekładu ‘Animula’…Hadriana, «Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae» 16/ 2004, s. 121-125

Sajdak J., Spór o Hadrianowe żegnanie się ze światem, «Eos» 20.2/1914-1915, s. 147-158

Sajdak J., Pod urokiem literatury patrystycznej i bizantyjskiej., Wstęp i dobór tekstów I. Lewandowski, Poznań 2009

Spólna A., Nowe „Treny”? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka, Kraków 2007

Wojtczak M., Zniewaga ‘imagines’ władcy jako podstawa oskarżenia o ‘crimen maiestatis’ w świetle wybranych rzymskich procesów karnych w ‘Annales’ Tacyta, «CPH» 66.2/2014, s. 205-240

Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje6, Warszawa

Yourcenar M., Pamiętniki Hadriana, Warszawa 1961.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.