Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Wytyczne dla autorów
Policy
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Sposób przygotowania tekstów do druku

1.Teksty prosimy nadsyłać drogą elektroniczną, w formacie Word 97-2003 (*.doc) lub RTF, a także – gdy artykuł zawiera niestandardową czcionkę lub rysunki – w formacie PDF.

2.Wielkość czcionki: 11 pt., w przypisach: 9 pt., interlinia: 1,5 wiersza, marginesy: 2,5 cm.

3.W tekście należy unikać wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, druk rozstrzelony itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowanych tytułów oraz terminów i wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie, cytaty wewnętrzne (cytat w cytacie) - w cudzysłowie »niemieckim«.

4.W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, matematyczne, alfabet grecki) należy dołączyć plik z odpowiednią czcionką.

5.Pierwszą stronę tekstu należy rozpocząć od imienia i nazwiska Autora, w następnej linii - afiliacja (jednostka zatrudniająca), następnie (po stosownym odstępie) - tytuł pracy. Dodatkowe informacje o Autorze (adres, telefon, e-mail) prosimy podać w treści maila lub w osobnym załączniku.

6.Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i jego tłumaczenie (wraz z tytułem artykułu) na język angielski, a także listę 5-10 słów kluczowych w obu językach. Styl streszczenia winien być bezosobowy.

7.Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 tys. znaków (licząc przypisy i spacje).

8.Ewentualne schematy i rysunki powinny stanowić jedną całość (jako "rysunek zgrupowany", czy "ramka"), by uniknąć ich zniekształcenia w trakcie formatowania tekstu do druku.

 Warunki publikacji tekstów

Autor, nadsyłając tekst do Redakcji, gwarantuje że:
 

 1.Praca nie była dotąd nigdzie publikowana.

2.Praca nie została złożona do druku w żadnej innej redakcji i nie będzie złożona w innej redakcji w czasie, gdy podlega recenzowaniu dla SPCh.

3. W artykule w odpowiedni sposób ujawnione są informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, ewentualne źródła finansowania etc), w szczególności, że informacja o autorstwie pracy jest adekwatna. Autor (główny autor) w szczególności potwierdza spełnienie tego wymogu w Umowie zawieranej z Wydawnictwem UKSW przed publikacją pracy (umowa taka jest przesyłana Autorowi po decyzji o przyjęciu pracy do druku).

 

Przypadki nierzetelności naukowej, w szczególności ghostwriting (istotny wkład w powstanie publikacji osoby nie ujawnionej w odpowiedni sposób w pracy) i guest authorship (przypisanie autorstwa lub współautorstwa pracy osobie, której wkład w powstanie artykułu był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) będą przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów itp.).

 

Teksty, które nie spełniają formalnych i merytorycznych warunków opisanych w

  • Sposobie przygotowywania tekstów do druku
  • Sposobie cytowania

nie będą rozpatrywane.

 Sposób cytowania

  • Odwołania do literatury prosimy podawać w przypisach na dole strony, bez znaku 's.' przed numerami stron.

 

Wzór:

 

 

 

1. artykuł z czasopisma: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, czasopismo (w pełnym brzmieniu, bez cudzysłowu), rocznik, rok wydania w nawiasie, numer lub zeszyt, strony. Np.

 

 

J. Krokos, W poszukiwaniu istoty prawdy, Studia Philosophiae Christianae 34(1998)1, 25-41.

 

 

 

2. artykuł z dzieła zbiorowego: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, znak 'w:' tytuł dzieła zbiorowego kursywą, po skrócie 'red.' inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony. Np.:

 

 

M. Lubański, Fizykalne analogie w świecie, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, A. Lemańska, Warszawa 1998, 52-63.

 

 

 

3. książka: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strony. Np.:

 

 

A. Lemańska, Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze, Warszawa 1998, 83-85.

 

 

 

  • Jeśli tekst jest tłumaczeniem, po tytule artykułu lub książki należy podać inicjał imienia i nazwisko tłumacza, poprzedzony skrótem 'tłum.' i odwołaniem do języka oryginału. Np.:

 

A. N. Whitehead, Nauka i świat nowożytny, tłum. z ang. M. Kozłowski, M. Pieńkowski, Kraków 1987.

 

 

  • Kolejne cytowanie tej samej pozycji sygnalizuje się odpowiednio skrótami art. cyt. lub dz. cyt. umieszczanymi po nazwisku autora, jeśli wyżej cytowana była tylko jedna pozycja tego autora, bądź po nazwisku i tytule - jeśli wyżej cytowane były różne prace tego samego autora.
  • Odwołanie do pozycji cytowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym sygnalizuje się słowem Tamże.
  • W przypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań do różnych prac tego samego autora, inicjał imienia i nazwisko zastępuje się słowem Tenże.

 

 

 Na końcu artykułu prosimy zamieścić bibliografię dzieł cytowanych w układzie alfabetycznym i formacie opisanym powyżej, z następującymi różnicami:

  • nazwisko autora pracy przed inicjałem imienia (nie dotyczy to nazwisk redaktorów i tłumaczy podawanych w dalszej części opisu)
  • w przypadku artykułu z czasopisma lub pracy zbiorowej – zakres stron całego artykułu
  • przed miejscem wydania - nazwa wydawnictwa

Np.:

Lubański M., Fizykalne analogie w świecie, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, A. Lemańska, Wyd. ATK, Warszawa 1998, 52–63.

 

 

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa