Prospołeczne rozumowanie i zachowanie moralne. Rola edukacji etycznej

Martin Brestovanský

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.19

Abstrakt


W niniejszym tekście przeanalizowano związek zachodzący między oceną lekcji etyki przez uczniów a typem rozumowania moralnego, który oni prezentują. W celu zbadania tej zależności posłużono się trzema kwestionariuszami: kwestionariuszem prospołecznego rozumowania moralnego, kwestionariuszm zachowań prospołecznych w szkole i opracowanym przez autora niniejszej publikacji kwestionariuszem oceny lekcji etyki. Próba badawcza obejmowała uczniów klas szóstych z dwudziestu sześciu szkół podstawowych z zachodniej części Słowacji w liczbie 579 uczestników (49,7 % dziewcząt, średnia wieku wyniosła 11,27, SD =0.71). Badanie dostarczyło dowodów na prawdziwość tezy, że pozytywne nastawienie do lekcji etyki wiąże się z wyższym poziomem rozumowania moralnego i powszechniejszym przejawianiem zachowań prospołecznych.

Słowa kluczowe


prospołeczne rozumowanie moralne, zachowanie prospołeczne, etyka, edukacja prospołeczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aké predmety nám v školách chýbajú? „Naše novinky“, vol. 3, 17/2015, p. 14.

Babinčák P. (2011). Stabilita morálnych úsudkov v čase. Test-retest reliabilita vybraných nástrojov na meranie morálneho usudzovania. In: “Psychológia morálky”. Available at: http://www.ff.unipo.sk/psymoral/download/stabilita_moralnych_usudkov_v_case.pdf (Retrieved 22.05.2015).

Battistich V., Solomon D., Kim D., Watson M., Schaps E. (1995). Schools as communities, poverty levels of student populations, and students’ attitudes, motives, and performance: A multilevel analysis. “American Educational Research Journal”, vol 32, pp. 627–658.

Berkowitz M.W., Bier M.C. (2005). What Works In Character Education: A research-driven guide for educators. Missouri: CEP.

Brestovanský M. (2014). Metodologické otázky výskumu prosociálnosti. In: I. Podmanický, A. Rajský (eds.). Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Brestovanský M., Sádovská A., Podmanický I., Kusý P. (2015). Charakteristiky hodnotenia a sebahodnotenia prosociálneho správania u žiakov piatych a šiestych ročníkov vybraných základných škôl. “Studia Paedagogica”, vol. 20 (1), pp. 67–83.

Carlo G., Eisenberg N., Knight G.P. (1992). An Objective Measure of adolescents´ Prosocial Moral Reasoning. “Journal of Research on Adolescence”, vol. 2 (4), pp. 331–349.

CASEL (2012). Effective Social and Emotional Learning Programs. Available at: http://www.casel.org/guide/

Comer J.P. (1968). Comer School Development Program. Available at: http://medicine.yale.edu/childstudy/comer/

Eisenberg N. (1986). Altruistic emotion, cognition and behavior. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Fetchenhauer D., Dunning D. (2006). Perceptions of Prosociality and Solidarity in Self and Others. In: D. Fetchenhauer et al. (eds.). Solidarity and Prosocial Behavior. An Integration of Sociological and Psychological Perspectives. New York: Springer, pp. 61–74.

Gilligan C. (2001). Jiným hlasem. Praha: Portál.

Goodman R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. “Journal of Child Psychology and Psychiatry”, vol. 5 (38), pp. 581–586.

Hoffman M.L. (2000). Empathy and moral development. Implications for caring and justice. New York: Cambridge University Press.

Kanacri B.P.L. (2011). Development and Promotion of Prosocial Behavior from Adolescence to Young Adulthood: Antecedents and Civic Outcomes. Dissertation thesis. Rome: Sapienza Universitá di Roma.

Mussen P., Eisenberg H. (1979). Helfen, Schenken, Anteilnehmen. Stuttgard: E. Klett - J.G. Cottasche.

Podmanický I. (2013). Teória a prax etickej výchovy 2. Vysokoškolské skriptá. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Roche R.O. (1985). Antecedents educatius i familiars del comportament prosocial en nens de 13-14 años. “Quaderns de Psicologia”, vol. 9-2, Bellaterra: UAB.

Roche R.O. (1992). Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.

Roche R.O., Sol N. (1998). Educación prosocial de las Emociones, Valores y Actitudes positivas. Barcelona: Blume.

Warden D., Cheyne B., Christie D., Fitzpatrick H., Reid K. (2003). Assessing children's perceptions of prosocial and antisocial peer behaviour. “Educational Psychology”, vol. 23 (5), pp. 547–567.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142