Uczeń czy książka? Pedagogika Jacka Woronieckiego jako podpowiedź dla wspołczesnych systemów wychowania

Maria Małgorzata Boużyk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.15

Abstrakt


Celem artykułu jest rozważenie aktualności etyki Jacka Woronieckiego ze względu na obecny w niej postulat kształtowania ludzkiego charakteru. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona definicji sprawności (kompetencji) moralnej, a druga ukazuje problem kompetencji moralnej w konfrontacji z katalogiem współczesnych wartości. Idąc za rozwiązaniami Woronieckiego, autorka podejmuje próbę określenia kompetencji moralnej jako dynamicznego zespołu cnót, tj. wypracowanych uzdolnień do wybierania i ochrony dobra moralnego. Według niej na kompetencję moralną składają się gotowość do spełniania jakiegoś działania oraz siła ją wyzwalająca. Ponieważ posiadanie tak określonych kompetencji moralnych łączy się z aktywizacją wysiłku autowychowawczego i rozwojem silnego charakteru, autorka uważa, że etyka Woronieckiego odpowiada na potrzeby współczesnej kultury o wysokim stopniu zindywidualizowania. Docenia także postulat Woronieckiego, aby osadzić proces wychowania na mocnym autorytecie moralnym wychowawcy: w systemie edukacji książkowa wiedza nie może zastąpić rzeczywistych relacji między uczniem a mistrzem.

Słowa kluczowe


etyka charakteru, cnoty, kompetencje moralne, nowoczesność, personalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumann Z. (2006). Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot. Warszawa: PIW.

Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Boużyk M.M. (2013). Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Delsol Ch. (2001). Bóg na wygnaniu, tłum. D. Zańko. „Znak”, nr 10, s. 9–23.

Fromm E. (1996). Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba. Warszawa: PIW.

Fromm E. (2014). Mieć czy być?, tłum. J. Karłowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Fromm E. (2005). O sztuce istnienia. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy, tłum. R. Saciuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnctwo Naukowe PWN.

Giddens A. (2004). Socjologia, tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A. (2014). Europa burzliwy i potężny kontynent, tłum. O. Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goldberg J. (2007). Lewicowy faszyzm. Tajemna historia amerykańskiej lewicy od Mussoliniego do polityki zmiany, tłum. L. Jęczmyk, J. Lang. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Jones E.M. (2013). Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, tłum. J. Morka. Wrocław: Wydawnictwo Wektory.

Kołakowski L. (1990). Horror metaphysicus. Warszawa: Wydawnictwo Res Publica.

Kołakowski L. (1984). Samozatrucie otwartego społeczeństwa. W: tenże. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Londyn: Aneks, s. 206–216.

Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Lyotard J.-F. (1998). Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, przeł. J. Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Marcuse H. (1991). Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Popper K.R. (1993). Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. H. Krahelska, t. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Płachciak A. (2008). Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 1, s.193–199.

Raport UW. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (styczeń 2014).

Sen A. (2000). Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. J. Topińska, M. Kochanowicz. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Niedziela M.L. (red.) (2006). Sługa Boży ojciec Jacek Woroniecki uczy. Warszawa: Wydawnictwo Gaudium.

Szutta N. (2013). Status współczesnej etyki cnót. W: J. Zborowski (red.). Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, s. 231–242.

Tomasz z Akwinu (2000). Skrót zarysu teologii (Sumy teologicznej) św. Tomasza z Akwinu, red. (skrót i objaśnienia) F. W. Bednarski. Warszawa: Wydawnictwo Antyk.

Woroniecki J. (1986). Katolicka etyka wychowawcza, t. 1. Lublin: RW KUL.

Woroniecki J. (2002). Moralność a religia. W: tenże. U podstaw kultury katolickiej. Teksty zebrane. Lublin: Wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej, s. 55–70.

Woroniecki J. (2008a). Oświata i wychowanie. W: tenże. W szkole wychowania. Teksty wybrane. Lublin: FSViIEN, s. 19–40.

Woroniecki J. (2008b). Społeczeństwo a wychowanie. W: tenże, W szkole wychowania. Teksty wybrane. Lublin: FSViIEN, s. 41–61.

Woroniecki J. (2008c). Uczeń czy książka?. W: tenże. W szkole wychowania. Teksty wybrane. Lublin: FSViIEN, s. 109–128.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142