Zastosowanie metody zadaniowej do rozwijania kompetencji dzialania moralnego

Maria Kuchcińska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.12

Abstrakt


Wychowawca – jeden z podmiotów procesu wychowania – mógłby racjonalnie wykorzystać wychowawczy potencjał prowadzonych przez siebie zajęć, gdyby poddał refleksji skutki zastosowania przez siebie środków wychowawczych, odpowiadające określonym modelom myślenia pedagogicznego. W przypadku rekomendowanej w tym artykule metody zadaniowej podobny rezultat przy tworzeniu (się) kompetencji moralnego działania mogłaby przynieść analiza możliwości spożytkowania istniejących/intencjonalnie tworzonych zadań kontekstualnych, których rozwiązywanie przez wychowanka jest przekładaniem przez niego wiedzy o dobru na czynienie dobra.

Słowa kluczowe


środki wychowania, zadanie rzeczowe, zadanie kontekstualne, kompetencje moralnego działania, metoda zadaniowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiak J. (1996). Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Benner D., von Heynitz M., Ivanov St., Nikolova R., Pohlmann C., Remus C.. Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty, tłum. Dariusz Stępkowski. Dostępny na: http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/605/Nauczanie%20etyki%20i%20kompetencja%20moralna%20poza%20wdrazaniem%20wartosci%20i%20wychowaniem%20do%20cnoty.pdf?sequence=1 (otwarto 25.11.2015).

Blusz K. (red.) (1992). Edukacja i wyzwolenie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dejnarowicz W. (1977). Sytuacje i procesy wychowawcze w klasie szkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Furmanek W. (1997). Kompetencje – próba określenia pojęcia, „Edukacja Ogólnotechniczna”, nr 7.

Gnitecki J. (1996). Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej. Zielona Góra: Wydawnictwo Naukowe WSP

Horowski J. (2012). Sprawności czy kompetencje moralne?. „Paedagogia Christiana”, nr 1 (29).

Kohlberg L., Mayer R. (1993). Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.). Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa: Instytut Badań Eedukacyjnych.

Kompetencje społeczne. Dostępny na : https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompetencje_społeczne. (otwarto: 27.11.2015).

Konarzewski K. (1982). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kuchcińska M. (1988). Metoda zadaniowa w wychowaniu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Kuchcińska M. (1996). Metoda zadaniowa w edukacji szkolnej i równoległej. Bydgoszcz: Wydawnictwo MK.

Kuchcińska M. (1997). Od edukacji dyrektywnej do emancypacyjnej. Dylematy w edukacji za pośrednictwem zadań. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Kwaśnica R. (2004). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łukaszewski W. (1984). Szanse rozwoju osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Paszkiewicz E. (1983). Struktura teorii psychologicznych. Behavioryzm – psychoanaliza –psychologia humanistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pszczołowski T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Simon S.B., Hawley R.C., Britton D.D. (1992). Krystalizacja wartości. Ćwiczenia pisemne dla rozwoju osobowego. Toruń-Poznań : brak informacji o wydawcy.

Sobol E. (2005). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tomaszewski T. (1971). Wstęp do psychologii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Tyszkowa M. (1977). Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142