O potrzebie etyki w pedagogice

Piotr Magier

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.10

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest relacja między pedagogiką a etyką. Artykuł ma charakter analityczny oraz metateoretyczny. Celem artykułu jest uzasadnienie tezy o potrzebie systemowej obecności etyki w pedagogice. Zdaniem autora jej brak prowadzi do degeneracji pedagogiki jako nauki w jej aspekcie (poziomie) normatywnym. Sformułowaną tezę autor uznaje za istotną w kontekście dyskusji dotyczących naukowego statusu pedagogiki, zwłaszcza jej humanistycznej specyfiki oraz upowszechniania się naturalistycznego paradygmatu nauki.

Słowa kluczowe


etyka, pedagogika, normatywność, polska tradycja uprawiania pedagogiki, cele, język, metody badawcze pedagogiki, naturalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński J. (2013). Głos w dyskusji o polskiej humanistyce. „PAUza Akademicka”, nr 223, s. 2.

Bronk A. (1998). Zrozumieć świat współczesny. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Bronk A. (2003). Czy pedagogika jest nauką autonomiczną?. W: M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio (red.). W trosce o integralne wychowanie. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 47–76.

Bronk A. (2005). Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne. W: P. Dehnel, P. Gutowski (red.). Filozofia a pedagogika. Szkice i studia. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, s. 9–27.

Dziaczkowska L. (2014). Akademickie problemy z metodologią pedagogiki. „Roczniki Pedagogiczne”, nr 6 (42), z. 1, s. 33–51.

Fukuyama F. (2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Górniewicz J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Grzybek G. (2007). Etyka, rozwój, wychowanie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Homplewicz J. (1996). Etyka pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Jaworska-Witkowska M. (2007). Między przemocą a niemocą: etyka pedagogiczna a estetyki rytualizacji ofiary w edukacji. W: W. Sawczuk (red.). Po co etyka pedagogom? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 91–112.

Kabzińska Ł. (2007). Koncepcje etyczne nauczyciela w myśli pedentologicznej okresu międzywojennego. W: W. Sawczuk (red.). Po co etyka pedagogom? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 234–250.

Kamiński S. (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kiereś B. (2009). O personalizm w pedagogice. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.

Kot S. (1996). Historia wychowania, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Kozielecki J. (1996). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Kowalczyk S. (2000). Wolność naturą i prawem człowieka. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Kunowski S. (2001). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Lekka-Kowalik A. (2015). Dlaczego uniwersytet nie może i nie powinien być biznesem. „Przegląd Uniwersytecki”, nr 6 (158), s. 10–12.

Lendzion A. (2012). Młodzież a wartości charakterologiczne. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Łuczyński A. (2008). Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Magier P. (2013). O pedagogicznym rozumieniu „dobra dziecka”. W: J. Daszykowska, A. Łuczyński (red.). Dziecko w przestrzeni życia społecznego. Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, s. 27–50.

Majdański S. (2009). O autorytecie i idei uniwersytetu. „Summarium”, R. 38 (58), s. 63–80.

Michalik-Surówka J. (2003). Etyka dyskursu. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 1069–1070.

Nowak M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nowak M. (2012). Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nowak Z. (2006). Kompetencje moralne jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Ostrowska U. (2007). Etyczne aspekty procesu badawczego (ze szczególnym uwzględnieniem pedagogicznych badań jakościowych). W: W. Sawczuk (red.). Po co etyka pedagogom? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 55–69.

Podoleński S. (1921). Podręcznik pedagogiczny. Kraków: Nakładem Wydawnictwa Ks. Jezuitów, Kopernika 26.

Prokop J. (2013). Debata nad polską humanistyką. „PAUza Akademicka”, nr 223, s. 4.

Rubacha K. (2008). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 34–58.

Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Lwów – Warszawa: Książnica Atlas.

Stępkowski D. (2008). Miedzy pedagogiką a filozofią Herbarta. „Roczniki Nauk Społecznych. Zeszyt 2 - Pedagogika”, t. 36, s. 75–97.

Szczęsny W. W. (2003). Etyka. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 1067–1068.

Szewczak I. (2013). Dziecko i dzieciństwo w wymiarze moralnym. W: J. Daszykowska, A. Łuczyński (red.). Dziecko w przestrzeni życia społecznego. Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, s. 51–70.

Tchorzewski de A.M. (2013). Sprawności moralne jako wyraz świadomości wychowawczej i kultury pedagogicznej. W: I. Jazukiewcz, E. Rojewska (red.). Sprawności moralne wychowawcy. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, s. 11–28.

Urbaniak-Zając D., Kos E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wach T. (2014). Charakter adolescencyjnych zachowań trudnych a inicjowanie oddziaływań wychowawczo-resocjalizujących. „Roczniki Pedagogiczne”, T. 6(42) nr 4, s. 85–101.

Węgrzyn G. (2016). Jasnowidz i wskaźniki projektu naukowego. „PAUza Akademicka”, nr 323, s. 2–3.

Witkowski L. (2007). O nowych polach i wymiarach odpowiedzialności etycznej w pedagogice. W: W. Sawczuk (red.). Po co etyka pedagogom? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 26–43.

Woroniecki J. (1995). Katolicka etyka wychowawcza, t. 1 : Etyka ogólna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142