ETiK-International Warszawa. Historia badania, problemy badawcze i analiza wyników

Dariusz Stępkowski, Stanislav Ivanov, Anna Ksionek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.03

Abstrakt


Głównym zamierzeniem badania ETiK-International przeprowadzonego w 2014 roku w wybranych gimnazjach Warszawy i województwa mazowieckiego było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu lekcje etyki stanowią odrębną domenę szkolnego nauczania i uczenia się oraz jakie wyniki osiągają w tym przedmiocie polscy uczniowie w porównaniu z ich niemieckimi i austriackimi rówieśnikami. Niestety nie udało się w pełni zrealizować tego zamierzenia badawczego.
Artykuł składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zostanie zrekonstruowany powrót lekcji religii do szkół publicznych w Polsce i związane z nim ustanowienie etyki przedmiotem alternatywnym. Następnie omówione zostaną bezowocne starania o przeprowadzenie ogólnopolskiego badania ETiK. Na zakończenie zaś, w trzecim rozdziale, zostanie scharakteryzowane wspomniane na wstępie badanie ETiK-International, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanego w nim narzędzia, podjętych problemów badawczych i uzyskanych wyników.


Słowa kluczowe


lekcje etyki, kompetencja moralno-etyczna, badania pedagogiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benner D., Nikolova R. (red.) (2016). Ethisch-moralische Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung. Der Berliner Ansatz zur Konstruktion und Erhebung ethisch-moralischer Kompetenzniveaus im öffentlichen Erziehungs- und Bildungssystem mit einem Ausblick auf Projekte zu ETiK-International. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 11.01.2010, archiwum D. Stępkowskiego.

Decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 23.01.2014, archiwum D. Stępkowskiego.

Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia. (2015). „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich”, nr 6.

Etyka w szkole 30.09.2013. Dostępny na: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MgLJrKKeYQR6hBMza0wR8SUsBUH7VvyIcnHWMrjClNk/edit?amp;usp=sharing&pli=1#gid=0 (otwarto 12.02.2014).

Hejnicka-Bezwińska T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej (w poszukiwaniu logiki zmian). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Heller K.A., Perleth C. (2000). Kognitiver Fähigkeitstest für 4. bis 12. Klassen, Revision. KFT 4-12+. Göttingen: Beltz-Test.

Horowski J. (2015). Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kotłowski K. (1976). Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

List z dnia 25.02.2010, archiwum D. Stępkowskiego.

Łobocki M. (2008). Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Marek Z. (2005). Podstawy wychowania moralnego. Kraków: WSF-P „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.

Muszyński H. (1974). Wychowanie moralne w zespole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Orzeczenie z dnia 20 kwietnia 1993 roku, sygn. akt U 12/92, dostępny na: http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/1993/U_12_92.pdf (otwarto 11.11.2015).

Piast-Szlubowski T. (2015). Etyka jako nowy przedmiot szkolny (gimnazjalny) – bilans rozwoju i perspektywy na przyszłość. W: S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski (red.). Pedagogika filozoficzna. T. VI: Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Łódź: WN TPF „Chowanna”, s. 413–425.

Recenzja 1, dostępny na: https://osf.opi.org.pl/app/w14/recenzjeRw.do?do-pokazSekcje (otwarto 12.01.2010).

Recenzja 2, dostępny na: https://osf.opi.org.pl/app/w14/recenzjeRw.do?do-pokazSekcje (otwarto 12.01.2010).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach publicznych, Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz. U. nr , poz. 478.

Sprawa Grzelak przeciwko Polsce (skarga nr 7710/02), dostępny na : https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=grzelak%20przeciwko%20polsce%20orzeczenie (otwarto 2015-11-09).

Stępkowski D. (2015a). Poszukiwanie pedagogicznego proprium wychowania i kształcenia moralnego. W: S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski (red.). Pedagogika filozoficzna. T. VI: Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Łódź: WN TPF „Chowanna”, s. 303–322.

Stępkowski D. (2015b). Szkoła miejscem kształtowania kompetencji moralno-etycznej i kompetencji religijnej. „Paedagogia Christiana”, nr 1, s. 215–233.

Suchodolski B. (1961). O program świeckiego wychowania moralnego. Warszawa: „Nasza Księgarnia”.

Uzasadnienie do decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 23.01.2014, archiwum D. Stępkowskiego.

Willems J., Schluss H., Schieder R., Benner D. (2014). Kompetencja religijna jako element kształcenia publicznego (wyniki badań empirycznych), tłum. D. Stępkowski. „Forum Pedagogiczne”, nr 1, s. 87–122.

Zieliński T.J. (2014). Nauka etyki w szkołach publicznych w ujęciu prawnym. W: J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (red). Religia i etyka w edukacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 95–120.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142