Stan umiędzynarodowienia badania ETiK i jego koncepcja teoretyczno-empiryczna

Dietrich Benner, Roumiana Nikolova

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.02

Abstrakt


Autorzy prezentują międzynarodowe zamierzenie badawcze ETiK-International, którego początki sięgają dwóch zrealizownych w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie projektów – KERK i ETiK. W szczególności wyjaśniają: 1) genezę wymienionych dwóch projektów; 2) aktualną sytuację historyczno-społeczną, która zmusza w skali ogólnoświatowej do wprowadzenia do edukacji szkolnej przedmiotów traktujących o treściach moralno-etycznych i kształtujących odpowiednie kompetencje wśród uczniów; 3) przesłanki teoretyczne, które legły u podstaw opracowanej w projekcie ETiK koncepcji kompetencji moralno-etycznej; 4) uzyskane w wyniku badania empirycznego trzy skale kompetencyjne z odpowiednimi poziomami oczekiwań oraz 5) problemy badawcze przyświecające badaniu ETiK-International w poszczególnych krajach uczestniczących w zamierzeniu naukowym.

Słowa kluczowe


badanie pedagogiczne, ETiK, ETiK-International, kompetencja moralno-etyczna, podstawowa wiedza moralno-etyczna, sądzenie moralno-etyczne, projektowanie działania moralno-etycznego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt H. (1994). Kryzys edukacji. W: H. Arendt. Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej. Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 209–232.

Benner D. (2008). Przekaz moralności przez doświadczenie negatywne i etyka eksperymentalna jako adekwatne formy współczesnego wychowania moralnego, tłum. D. Stępkowski. W: D. Benner. Edukacja jako kształcenie i kształtowanie. Moralność – kultura – demokracja – religia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 29–60.

Benner D. (2013). Moralische Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung. Vorstellung eines Modells und Instruments zur Beschreibung und Erfassung moralischer Kompetenzen von Jugendlichen. Niepublikowany odczyt wygłoszony na East China Normal University w Szanghaju, w archiwum autora.

Benner D. (2014). Bildung und Religion. Nur einem bildsamen Wesen kann ein Gott sich offenbaren. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Benner D. (2015). Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym, tłum. D. Stępkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Benner D., Dehghani Sh., Nikolova R., Scharrel J., Schieder R., Schluss H., Weiss Th., Willems J. (2010). Konstruowanie i testowanie modelu kompetencji religijnych i etycznych (próba porównania), tłum. D. Stępkowski. „Ruch Pedagogiczny”, nr 1-2, s. 33–43.

Benner D., Nikolova R. (red.) (2016). Ethisch-moralische Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Benner D., Nikolova R., Swiderski J. (2010). Rozwój kompetencji moralnych jako zadanie lekcji etyki w szkołach publicznych. W sprawie koncepcji badawczej projektu ETiK, tłum. D. Stępkowski. „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje”, nr 3, s. 22–35.

Benner D., Nikolova R., von Heynitz M., Ivanov S., Tschernjajew M. (2013). Normativität als Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Bildungsforschung. Ansatz, erste Ergebnisse und vorläufige Modellierungen im DFG-Projekt ETiK. W: Th. Fuchs, M. Jehle, S. Krause. Normativität und Normative (in) der Pädagogik. Einsätze theoretischer Erziehungswissenschaft III. Würzburg: Königshausen & Neumann, s. 121–137.

Benner D., Schieder R., Schluss H., Willems J. (2011). Religiöse Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Benner D., von Heynitz M., Ivanov S., Nikolova R., Pohlmann C., Remus C. (2011). Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty, tłum. D. Stępkowski. „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, s. 9–24.

Benner D., von Oettingen A., Peng Z., Stępkowski D. (2015). Bildung – Moral – Demokratie. Theorien und Konzepte moralischer Erziehung und Bildung und ihre Beziehungen zu Ethik und Politik. . Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Durkheim É. (2015). Wychowanie moralne, tłum. P. Kostyło, D. Rybicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.

English A. (2013). Discontinuity in Learning. Dewey, Herbart, and Education as Transformation. Cambridge: Univerity Press.

Ivanov S., Nikolova R. (2009). Psychometrische Modellierung des kompetenztheoretischen Ansatzes im DFG-Projekt ETiK. „Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik”, nr 85, s. 531–543.

Peng Zh., Peng T. (2015). Die Modernisierung der chinesischen moralischen Erziehung und die historische Verortung des Projekts ETiK-Shanghai-International. Niepublikowany manuskrypt. W archiwum autora.

Ritzer G., Breinbauer I.M., Schluss H., Krobath Th. (2016). Die Erprobung eines Instrumentariums zur Überprüfung ethischer und religiöser Kompetenzen an Wiener Gymnasien. ETiK Wien – Erste Ergebnisse. W: D. Lindner, Th. Krobath, S. Gabriel, R. Rudolf (red.). Dialog Forschung. Tag der Forschung 2015. Wien: LIT, s. 26–43.

Stępkowski D. (2015). Poszukiwanie pedagogicznego proprium wychowania i kształcenia moralnego. W: S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski (red.). Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej „Chowanna”, s. 303–322.

Willems J., Schluss H., Schieder R., Benner D. (2014). Kompetencja religijna jako element kształcenia publicznego (wyniki badań empirycznych), tłum. D. Stępkowski. „Forum Pedagogiczne”, nr 1, s. 87–122.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142